Μια επιστολή από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στην κόρη του: για την καθολική δύναμη της αγάπης

Standard

A letter from Albert Einstein to his daughter: On the universal power of love
“In the late 1980s, Einstein’s daughter Lieserl donated 1,400 letters, written by her father, to the Hebrew University, ordering them not to publish their contents until two decades after his death. This is one of them.

“When I proposed the theory of relativity, few understood me, and what I will now reveal will conflict with the misunderstanding and prejudice of the world.

I ask you to keep the letters for as long as it takes, years, decades until society is advanced enough to accept what I will explain below.

There is an extremely powerful force that, to date, science has not found an official explanation for. It is a force that encompasses and governs everyone, it is behind every phenomenon that works in the universe and has not yet been identified by us. This world power is LOVE.

When scientists searched for a unified theory of the universe they forgot the most powerful invisible force. Love is a light that illuminates those who give and receive. Love is gravity because it makes people feel attracted to others. Love is power because it multiplies the best we have, and allows humanity not to be erased by its blind selfishness. Love unfolds and reveals. For love, we live and die. Love is God and God is Love.

This power explains everything and gives meaning to life. This is the variable we have long overlooked, perhaps because we are afraid of love because it is the only energy in the universe that man has not learned to drive at will.

To give visibility to love, I made a simple replacement to my most famous equation. If instead of E = mc2, we accept that the energy to heal the world can be attained through love when multiplied by the speed of light in the square, we conclude that love is the most powerful force there is because it does not have limits.

After the failure of humanity to use and control the other forces of the universe that have turned against us, it is imperative to feed on another kind of energy …

If we want our species to survive, if we want to find the meaning of life, if we want to save the world and every conscious being that lives in it, love is the one and only answer.

Maybe we are not yet ready to make a love bomb, a device powerful enough to completely destroy the hatred, selfishness and greed that are destroying the planet.

However, each person carries within him a small but powerful love generator whose energy is waiting to be released.

When we learn to give and receive this universal energy, dear Lieserl, we will have affirmed that love conquers everything, is able to transcend everything, for love is the quintessence of life.

I am deeply saddened that I have not been able to express what I have in my heart, which strikes a life for you. It may be too late to apologize, but as time is relative, I must tell you that I love you and that thanks to you I have come to the final answer! «.

Your father,

Albert Einstein”

Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L)

“Στα τέλη της δεκαετίας του 1980,  η κόρη του  Αϊνστάιν, Lieserl δώρισε 1.400 επιστολές, που γράφτηκαν από τον πατέρα της , στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, με εντολή να μην δημοσιεύσουν το περιεχόμενό τους, μέχρι δύο δεκαετίες μετά το θάνατό του. Αυτή είναι μία από αυτές.

«Όταν πρότεινα τη θεωρία της σχετικότητας, ελάχιστοι με κατάλαβαν, και αυτό που θα αποκαλύψω  τώρα  θα συγκρουστεί με την παρανόηση και την προκατάληψη του κόσμου.

View original post 479 more words

4 thoughts on “Μια επιστολή από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στην κόρη του: για την καθολική δύναμη της αγάπης

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.