“Αγαπά μόνον αυτός που δεν φοβάται το αποτέλεσμα” ~Osho

Standard

Love is fearless 🙏💖
“He only loves the one who is not afraid of the effect” ~ Osho
When two people meet, it means that two worlds meet. It’s not something simple, but something very complex, the most complex thing in the world. Within it, every human being is a whole world, a complex mystery with a long past and an eternal future.

At first, only thcentresns meet. But if the intimacy in centresationship grows and becomes deeper, then the centres are starting to centreWhen the centres meet, this is called love. Love is very rare.

To meet a man in his centre means to go through a revolution, because if you want to meet a man in his centre, you have to allow that man to reach your own centre as well, you have to become vulnerable, completely vulnerable, open. This is a risk.
Letting someone approach your centre is a risk, it is dangerous because you never know what this person will do to you. And once you know all your secrets, from the moment you discover what you have hidden, from the moment you are completely exposed, you never know what the other will do. There is fear. That’s why we never open.
There are two types of life. A life that is oriented to love and a life that is oriented to fear. Fear-oriented life can never lead you into a deep relationship. You remain scared and do not allow the other person to penetrate into your own core. You let the other get to some point and then a wall goes up and everything stops.
The man who is oriented on love is the religious man. A man, oriented in love, is one who is not afraid of the future, one who is not afraid of the result and consequence, one who lives in the here and now. Love is a very rare flowering. It is rare because it can only happen when there is no fear, never before.

This means that love can only happen to a deeply spiritual, religious person. Sex is possible for everyone. Physical familiarity is possible for everyone. Love is not. When you are not afraid, then there is nothing to hide, then you can be open, then you can remove all borders. And then you can invite the other to penetrate into the core itself.

And remember, if you let one person go deep into you, the other one will let you go in too because when you allow someone to penetrate you, trust is created. When you are not afraid, the other fearless becomes one too.

Excerpt from Osho’s book
“Man-woman, the dance of actions”
source: http://tantra-yoga-events.blogspot.gr /

“He only loves the one who is not afraid of the effect” ~ Osho
When two people meet, it means that two worlds meet. It’s not something simple, but something very complex, the most complex thing in the world. Within it, every human being is a whole world, a complex mystery with a long past and an eternal future.

At first, only the regions meet. But if the intimacy in the relationship grows and becomes deeper, then the centres are starting to meet. When the centres meet, this is called love. Love is very rare.

To meet a man in his centre means to go through a revolution, because if you want to meet a man in his centre, you have to allow that man to reach your own centre as well, you have to become vulnerable, completely vulnerable, open. This is a risk.
Letting someone approach your centre is a risk, it is dangerous because you never know what this person will do to you. And once you know all your secrets, from the moment you discover what you have hidden, from the moment you are completely exposed, you never know what the other will do. There is fear. That’s why we never open.
There are two types of life. A life that is oriented to love and a life that is oriented to fear. Fear-oriented life can never lead you into a deep relationship. You remain scared and do not allow the other person to penetrate into your own core. You let the other get to some point and then a wall goes up and everything stops.
The man who is oriented on love is the religious man. A man, oriented in love, is one who is not afraid of the future, one who is not afraid of the result and consequence, one who lives in the here and now. Love is a very rare flowering. It is rare because it can only happen when there is no fear, never before.

This means that love can only happen to a deeply spiritual, religious person. Sex is possible for everyone. Physical familiarity is possible for everyone. Love is not. When you are not afraid, then there is nothing to hide, then you can be open, then you can remove all borders. And then you can invite the other to penetrate into the core itself.

And remember, if you let one person go deep into you, the other one will let you go in too because when you allow someone to penetrate you, trust is created. When you are not afraid, the other fearless becomes one too.

Excerpt from Osho’s book
“Man-woman, the dance of actions”
source: http://tantra-yoga-events.blogspot.gr /

Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L)

Όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, αυτό σημαίνει ότι συναντιούνται δύο κόσμοι. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά κάτι πολύ σύνθετο, το πιο σύνθετο πράγμα στον κόσμο. Μέσα του, κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένα σύνθετο μυστήριο με μακρύ παρελθόν και με αιώνιο μέλλον.

Στην αρχή συναντιούνται μόνο οι περιφέρειες. Αν όμως μεγαλώσει η οικειότητα στη σχέση και γίνει βαθύτερη, τότε σιγά-σιγά αρχίζουν να συναντιούνται τα κέντρα. Όταν συναντιούνται τα κέντρα, αυτό ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη είναι πολύ σπάνια. 

View original post 370 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.