Η Ασπίδα του Αχιλλέα

Standard

Achilles’ Shield
Excerpt from James Redfield’s book “The Hector’s Tragedy”
The Shield comprises five concentric circles. The poet begins his description from its centre and proceeds to the periphery. The inner-circle represents the earth, the sea and the sky, the sun and the moon, and the constellations, which are the beings – signs and monsters (S, 485). Nature is thus presented to us, in the absence of man, as a kingdom of order and importance.
The second ring represents the human world in itself. We distinguish two cities, one in peace and the other in times of war. In the peaceful city we see marriage and a litany of social solidarity and social strife. In the war-torn city we see a council discussing war tactics and at the same time portraying an ambush.

The third ring represents the four agricultural seasons: ploughing, mowing, harvesting, and fallow season, during which the herds are driven to the fields to fertilize them for the next ploughing. In this ring, we see man along with nature, as well as the cycle of human productive activity.
The fourth ring represents a circular dance; in other words, society, which in the second ring is portrayed as a structure of cooperation and strife, appears here as a pure collectivity. And just as the fourth ring reflects the second with some difference, so does the fifth reflects the first, here we have the ocean current, which, as the whole world surrounds, so does the image of the whole world. The two inner rings represent nature and culture as a structure of full significance, the two outer rings as a pure act or simple process. Shield switches from nature to culture, and then to productivity, which is the inclusion of nature in culture, then returns, through culture, to nature. The set is, in a symmetrical construction, A-B-C-B-A, of its Homeric type.
by SearchingTheMeaningOfLife

Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L)

πηγή εικόνας: http://omskmark.moy.su/

Απόσπασμα από το βιβλίο του James Redfield “Η Τραγωδία του Έκτορα”

 Η Ασπίδα περιλαμβάνει πέντε ομόκεντρους κύκλους. Ο ποιητής αρχίζει την περιγραφή του από το κέντρο της και προχωρεί προς την περιφέρεια. Ο εσωτερικός κύκλος αναπαριστάνει τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό, τον ήλιο και τη σελήνη, και τους αστερισμούς, τα οποία είναι τα τείρεα – σημεία και τέρατα (Σ, 485). Η φύση έτσι μας παρουσιάζεται, εν απουσία του ανθρώπου, ως ένα βασίλειο τάξης και σημασίας.
 Ο δεύτερος δακτύλιος παριστάνει τον ανθρώπινο κόσμο καθ’ εαυτόν. Διακρίνουμε δύο πόλεις, μια σε κατάσταση ειρήνης και μια άλλη εν καιρώ πολέμου. Στην ειρηνική πόλη βλέπουμε ένα γάμο και μια αντιδικία-τελετές κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής διαμάχης. Στην πόλη που βρίσκεται σε πόλεμο βλέπουμε ένα συμβούλιο που συζητά θέματα πολεμικής τακτικής και ταυτόχρονα την απεικόνιση μιας ενέδρας.

View original post 183 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.